>> شماره 51

نقدی بر نمایشگاه ساسان ابری / علیرضا احمدی‌ساعی

نگاهی به نمایشگاه زرد خفته‌ی ساسان ابری در گالری آران، دی ماه 1392