>> شماره 51

نقدی بر نمایشگاه حسین‌علی ذابحی / وحید حکیم

نیم‌نگاهی به نقاشی‌های حسین‌علی ذابحی در نگارخانۀ هور، اردیبهشت 1393