>> شماره 51

نقدی بر نمایشگاه ثمیلا امیرابراهیمی / ایمان افسریان

یادداشتی بر نمایشگاه برای درخت ثمیلا امیرابراهیمی در گالری طراحان آزاد، اردیبهشت 1393