>> شماره 51

نقدی بر نمایشگاه باربد گلشیری / مهران مهاجر

نگاهی به سیره مرگ باربد گلشیری خرداد 1392 در ایران، شهریور 1392 در گالری تامس اربن نیویورک