>> شماره 53

نقدی بر نمایشگاه امید مشکسار / هدا اربابی

گشایش گالری اُ فرصت و فضای مناسبی را برای تماشای مفصل‌تر و با ارائۀ بهتر بخشی از حاصل کارهای او در این بازه چندین ساله فراهم آورد. آثار به نمایش درآمده مجموعه‌ای از طراحی‌های مشکسار هستند که با مرکب روی کاغذ کشیده شده‌اند و همان جهانی که او در طی سالیان به تدریج به آن صورت بخشیده را گسترش می‌دهند؛ فیگورهای انسانی که با پرداختی ماهرانه در پس‌زمینه‌ای غریب یا مغشوش ظاهر می‌شوند و صحنه‌ای از داستانی مجهول که پیش و پس‌اش را نمی‌دانیم مجسم می‌کنند.