>> شماره 51

نقدی بر نمایشگاه احمد مرشدلو / غزاله هدایت

یادداشتی درباره فضای منفی احمد مرشدلو در گالری اثر، اردیبهشت 1393