9

نقاش محرک/ معترض / ریچارد وای / هلیا دارابی

اُد نردروم هرگز از جسارت کم نیاورد. از زمان نخستین نمایش آثارش در 1962، زمانی که هنوز دانشجو بود، بی‌وقفه در جبهه‌ی مخالف زیبایی‌شناسی متداول زمانه‌اش سنگر گرفت: در برابر زیبایی‌شناسی مدرنیسم متأخر که نه تنها در کشورش نروژ جریان غالب هنری بود، بلکه در سراسر جهان همه‌ی فرم‌های هنری خودزا و سنت‌گرا را سرکوب می‌کرد. ...