>> شماره 23

نقاشی و سینما، رابطه‌ی عشق و نفرت / مازیار اسلامی

تاریخ هنر دیر زمانی است که سینما را در مقام یک هنر نادیده گرفته است. نگاهی به "تازیخ هنر"های کلاسیک شدۀ گامبریج، رید، لوسی اسمیت، هاوزر و دیگران نشان می‌دهد. که سینما در مقام یک هنر عامه‌پسند، جایگاهی در تحول سرگذشت تحول هنرهای والا و عالی ندارد. در داستان پرشکوه و دل‌انگیزی که مورخان هنرهای زیبا از فراز و نشیب‌های سبکی، مضمونی و زیباشناختی نقاشی، معماری، مجسمه‌سازی و گاه عکاسی نقل کرده‌اند، سینما حتی در مقام یک سیاهی لشکر نیز نقشی نداشته است. ...