16

نقاشی واقع‌نمای عامه‌پسند / مُنا زهتابچی

آنچه در نوشته زیر پیش‌رو دارید، سیر نقاشی واقع‌گرایی و یا واقع‌نمایی در ایران نیست.(با اینکه در مواردی اشاراتی نیز به آن شده است. اصطلاح «نقاشی عامه‌پسند» و یا به طور کلی «نقاشی بازاری» تعریف دقیقی ندارد...