۰۱۲-غلامحسین صابرر، درختان چنار در زمستان،-۱۳۶۶
50,000 ریال – خرید

72

نقاشی معاصر شیراز / آرش صداقت‌کیش

نوشته‌ی پیش رو، جدای بخش تاریخی آن، به دلیل پرداختن به فضای نقاشی شیراز و شکل‌گیری آن بیشتر متمرکز بر بازه‌ی زمانی دهه‌ی اول تا دهه‌ی 70 شمسی است. و تمرکز آن بر نقاشی و طراحی است و بجز اشاره‌هایی کوتاه به ارتباط با اهالی ادبیات امکان پرداختن به دیگر هنرها نبود. از نیمه‌ی دوم دهه‌ی 70 تا انتهای 80 متن خلاصه‌تر و کمابیش محدود به موارد و اتفاقات مؤثر بر تغییر فضای نقاشی است. خوشبختانه در دهه‌ی 90 فضای نقاشی و به شکل کلی فضای هنر تجسمی شیراز تا حدی گسترده شده که حتی مرور رخدادها و هنرمندان این چند سال محتاج مقاله‌ای جداگانه است. در مورد این سال‌ها ناگزیر به نقد وضعیت و چند پیشنهاد اکتفا کردم. ...