11

نقاشی مدرن / کلمنت گرینبرگ / مجید اخگر

نباید مدرنیسم را صرفاً در هنر و ادبیات جستوجو کرد. حالا دیگر مدرنیسم کم و بیش تمامی آنچه را که در فرهنگ ما زنده و بالنده است در بر می‌گیرد. به علاوه، شرایط حاضر واجد خصیصه‌ای منحصر به فرد و بی‌سابقه است: تمدن غربی، اولین تمدنی نیست که بازگشته و بنیادهای خود را مورد پرسش قرار می‌دهد، اما تمدنی است که در این کار گوی سبقت را از همگان ربوده است...