14

نقاشی به مثابه‌ی جن‌زدایی / مریم اطهاری

پرداختن به مارلن دوما از بعضی جهات کار دشواری است. شاید مهم‌ترین علتش این باشد که او در بخش عمده‌ای از کارهایش پیکرهایی عریان (و نه برهنه) را به تصویر کشیده‌است که متأسفانه برخی ناواردان این آثار را سرسری تحت عنوان پورنوگرافی رده بندی کرده‌اند. این امر از دو جهت مسئله‌ساز می‌شود: یکی عدم امکان دسترسی به کارهای او حتی از طریق کتاب، در کتابخانه‌های هنری و دانشگاه‌هایمان، دوم پیچیدگی و گنگ ماندن اینسری کارهای دوما در بستر فرهنگی امروز ما. ...