59

نقاشی انتزاعی و تعمیق زبان بصری / علیرضا رضایی‌اقدم

نگاهی بر آثار بابک اطمینانی، وحید حکیم، و جواد مدرسی