6

نقاب در حکم مفهوم توصیفی / ماری پرایس / علی عامری، فتح‌اله نوری

شاید مهارت در حیطه‌ی عکاسی به منزله‌ی نقاب یا پوششی برای پنهان کردن زشتی‌ها و نقایص یا متقابلاً مخفی ساختن زیبایی ذاتی تعبیر شود. شاید ما که چهره‌مان را برای مواجهه با چهره‌هایی دیگر تغییر می‌دهیم و آماده می‌کنیم، قانع شده باشیم که صرفاً عنصر غافلگیری، بی‌تجربگی ناشی از معصومیّت جوانی یا ژست نگرفتن می‌تواند بارقه‌هایی از حقیقت را نمود دهد. بارت آن عکاسی را که تصویر باغ زمستانی مادرش را ثبت کرده است، «واسطه‌ی حقیقت» نامید...