50,000 ریال – خرید

75

نظریه همچون نقاشی: نقاشی انتزاعی و زبان/ ویلیام جی. تی. میچل/ مهدی حبیب‌زاده

شاید مقطع زمانی‌ای که در آن به سر می‌بریم در تاریخ اندیشه به طور خاص برای رسیدن به فهمی از انگاره‌های «انتزاع» و «امر انتزاعی» برهه‌ای مطلوب باشد، گرچه احتمالا فقط به این دلیل که این اصطلاحات در حال حاضر چنین آشکارا منسوخ و حتی کهنه و مهجور می‌نمایند. منسوخ‌شدن انتزاع را به روشن‌ترین وجه در این نکته می‌توان یافت که مفهوم انتزاع در دوره‌ای از تاریخ فرهنگی مرکزیت داشته که حالا عموما آن را دوره‌ای پشت سر گذاشته می‌دانیم، یعنی دوره‌ی مدرنیسم که به تقریب از ابتدای قرن بیستم تا سال‌های پس از جنگ جهانی دوم را شامل می‌شود. ...