7

نظریه، تجربه، زیسته، آموزش / ایمان افسریان

برای آغاز هرنوع فعالیت آموزشی نخست باید هدف آن را روشن کرد. یعنی مشخص نمود کسی که به آموزشگاه پا می‌گذارد در نهایت با چه توانایی از آن بیرون می‌آید. برای یک سیستم آموزش هنر آسان¬ترین جواب به پرسش چنین خواهد بود: «نتیجه‌ی طی کردن مراحل این آموزش تبدیل شدن به یک تکنسین یا کارشناس هنری (نقاشی) است. با این دلیل که خود هنر آموزش دادنی نیست...»