>> شماره 38

نشر و مطبوعات / فرشید مثقالی

طراحان گرافیک در دنیا، در دو حیطه، بیشترین فعالیت را دارند. در وهلۀ اول، تبلیغات و اطلاع رسانی در وسیع‌ترین ابعاد خود، و در وهلۀ دوم، مطبوعات و انتشارات. نشر و مطبوعات شامل نشریات مختلف، مجلات، روزنامه‌ها، کتاب‌ها، و در طی دو دهۀ اخیر سایت‌های اینترنتی است. در واقع نشر مجموعه اطلاعاتی ‌به ‌صورت متن و یا تصویر و یا هر دو بوده، که تکثیر می‌شود. نشر برابرواژه‌ "‌publishing"‌ است که به معنی به اطلاع عموم رساندن و یا به‌صورت عمومی در آوردن است، مخصوصاً به وسیلۀ چاپ.