مدخل نسل نقد حرفه هنرمند

3

نسل نقد

این گفتگوها در تابستان 1380 و هنگام برگزاری سمیناری در زمینه نقد فیلم در موزه هنرهای معاصر تهران انجام شدند. ویکتور پرکینز و داگلاس پای که به شرکت در این سمینار دعوت شده بودند دو نویسنده و منتقد فیلم انگلیسی هستند که بیشتر شهرت خود را به خاطر نوشتن در مجله مشهور Movie کسب کرده‌اند. پرکینز به نسلی قدیمی‌تر تعلق دارد که در دهه 1960 مووی را بنیان گذاشتند و با مقالاتشان درباره سینمای امریکا و کارگردانان به رغم آنها پراهمیتِ این سینما جریان بحث‌انگیزی را در دنیای نقد فیلم بریتانیا آغاز کردند. پرکینز در ایران به خاطر ترجیمه شدن تنها کتاب عمده‌اش فیلم به عنوان فیلم نامی آشناتر است. پای از اواسط دهه 1970 به گروه ثابت نویسندگان مووی پیوست. هر دو منتقد هنوز هم از جمله به گواهی مقالاتشان در شماره‌ای متأخر از مووی که به همراه داشتند، دلبستۀ سینمای آمریکا در دهه‌های پیش و کاوش موشکافانه در آثار آن سینما هستند و از لحاظ وفاداری به اصل تخصص در کار نقد فیلم، شایان توجه و ستایش. مووی، چنان که از حرف‌های آنها برمی‌آید، نامرتب و با فاصله چاپ می‌شد ولی ثابت کرد که می‌توان فارغ از کمیت، تأثیر شگرفی بر جای گذاشت و از طریق این گفت و گوها دوره‌ای از تاریخ سینما تداعی می‌شود که طی آن چالشی سخت پرشور و زنده شد و با سینمای غبطه‌برانگیز معاصر خویش، پیوندی پرثمر و الهام‌بخش یافت.

"کامبیز کاهه"