>> شماره 24

نسبت آوانگارد با وضعیت اکنونی – اینجایی / ایمان افسریان

این مقاله تلاشی است برای یافتن راه‌های شناخت نسبت ما با پدیده آوانگارد، برای این هدف نخست چهار رویکرد متفاوت را معرفی کرده و سپس نتایجی را که پیش گرفتن هر شیوه در پی‌دارد دنبال می‌کنیم؛ _رویکرد نخست، ترجمه کلمه «آوانگارد» است به «پیشرو» و یافتن نسبت هنرمندان معاصر ما با منطق درونی این کلمه. ...