45

نامه‌ها / محمد رضایی‌راد

محمد رضایی‌راد بیوگرافی شخصی با نام دانیال بی‌نام را در توالی نامه‌های کوتاه و سرد اداری شرخ می‌دهد: از تولد تا مرگ. نامی بایگانی‌ شده در میان دیگر اسناد خاک خورده‌ی دولتی.