>> شماره 45

نامه‌های مرده: امضاها – نشانی‌ها / صالح نجفی

ژاک رانسیر، فیلسوف معاصر فرانسوی، دن‌کیشوت را قهرمان نگون‌بخت همه انقلاب‌های معرفت‌شناسی و همچنین همه انقلاب‌های روی داده در وسایل تولید می‌داند: مردی که به جنگ آسیاهای بادی می‌رود.

در فصل بیست و پنجم شاهکار سروانتس، فصلی با عنوان «در باب وقایع عجیبی که در کوه‌های سی‌یرا مورنا بر سر پهلوان دلیر مانش آمد»، قهرمان داستان در سی‌یرا مورنا گوشه می‌گیرد و عزلت می‌گزیند. ...