>> شماره 21

نامه‌ای به والتر بنیامین / تئودور آدورنو / امید مهرگان

یادداشت مترجم: رساله مشهور والتر بنیامین، "عصر هنری در عصر بازتولیدپذیری تکنیکی آن"، نخست در غالب ترجمه فرانسویِ آن در 1936 در نشریه انستیتو تحقیقات اجتماعی چاپ شد. این نشریه زیر نظر هورکهایمر و آدورنو و دیگران در خارج از آلمان انتشار می‌یافت. نسخه‌ی اصلی آلمانی این رساله سال‌ها بعد از مرگ بنیامین، در 1955، در مجموعه دوجلدیِ نوشته‌های بنیامین (با گزینش و مقدمه‌ی آدورنو) به چاپ رسید. چنین به نظر می‌رسد که گویی سرنوشت این رساله از قضا با مضمون اصلی آن، یعنی قابلیت بازتولیدِ آثار در مدرنیته، گره خورده است: در مجموعه نوشته‌های بنیامین، سه روایت کم و بیش متفاوت از این رساله به قلم خود او وجود دارد، آن‌هم به غیر از انبوه یادداشت‌ها و طرح‌های اولیه‌ای که بعضاً در برخی مقالات دیگر، از جمله "تاریخ مختصر عکاسی" آمده‌اند. در ایران نیز، تا آنجا که نگارنده می‌داند، دست‌کم پنج ترجمه در سال‌های مختلف و با سلایق و سبک‌های مختلف از این رساله در دست است.