3

ناقوس هنر / حسینعلی ذابحی

ناقوس هنر گزیده‌ای از نوشته‌های شخصی حسینعلی ذابحی است که گاه به گاه به صورت دفترچه‌های زیراکسی و در تعداد محدود منتشرشان می‌کند. ...