40 410x410 1 نادر از سیمین، سیمین از نادر، ما از نادر و سیمین...
شماره 40

نادر از سیمین، سیمین از نادر، ما از نادر و سیمین…

در فضای پیچیده و فشرده و تاریک و پرابهام امروز حرف زدن از هر چیز حرف زدن از همه چیز است و رشته نازک اما محکمی همه چیز را به هم وصل می کند. بنابراین شاید سؤال اصلی این باشد: وقتی از جدایی نادر از سیمین حرف می زنیم در واقع از چه حرف می‌ز نیم؟

پاسخ این سؤال در یک نوشته و یک گفتگوی سه جانبه جستجو شده.