7

می‌توانم از رستگاری حرف بزنم / گفت‌وگوی بنیامین بوکلو با گرهارد ریشتر

ترجمه: علی‌اکبر علیزاد