17

مینیمالیسم و ریطوریقای قدرت / آنا سی. چِیو / مجید اخگر

[...] آنچه در رابطه با مینیمالیسم برای من اهمیت دارد چیزی است که ترزادلائرتیس آن را به عنوان «روابط قدرت نهفته در بیان و دریافت» توصیف می‌کند، روابطی که «سلسله مراتب ارتباط را حفظ می‌کنند؛... ساخت ایدئولوژیک مرجعیت تألیفی و استادی. یا به زبان ساده‌تر، اینکه چه کسی برای چه کسی سخن می‌گوید، چرا و برای چه کسی». به علاوه، قصد من آن است که این روابط را در بستری تاریخی جای دهم- می‌خواهم ریطوریقا و نحوه‌ی بیان نهفته در جریان مینیمالیسم، و بستر گفتمانی این جنبش را در نسبت با فضای اجتماعی- سیاسی دوره‌ی شکوفایی آن مورد بررسی قرار دهیم.