35

میل به سینمای عامه‌پسند و ضدیت با روشنفکری / روبرت صافاریان

دوره تاریخی 1357 تا 1377 دوره گذار از جّوِ داغِ انقلابی و بی‌ثباتی است به سال‌های سازندگی و ثبات نسبی؛ دوران شکل‌گیری اندیشه‌هایی که زمینه‌ساز جنبش اصلاحات شد. نقطه گسست اصلی، پایان جنگ و رحلت رهبر انقلاب اسلامی و به قدرت رسیدن و فرمولیزه شدن اندیشه‌ای است که به سازندگی مشهور شد و به توسعه اقتصاد و اندیشه‌های لیبرال گرایش داشت.