13

میرزا حسن‌بن آقا سید میرزای اصفهانی: سیاه قلم‌کار عهد ناصری / علی بوذری

هنرمندان سیاه‌قلم‌کار عهد ناصری، برخلاف هنرمندان وابسته به دربار، کمتر شناخته شده هستند و تذکره‌نویسان نیز کمتر به احوال ایشان پرداخته‌اند. میرزا حسن نیز یکی از این هنرمندان گمنام است که در این پژوهش کوشش شده ویژگی‌های کار او با تأکید بر تصاویر کتاب «نصرت‌نامه» مورد بررسی قرار گیرد.