شماره 78

میرزا ابوتراب خان سرهنگ نقاش مخصوص / محمد حسن

مرحوم میرزا ابوتراب خان غفاری کاشانی برادرزادة مرحوم میرزا ابوالحسنخان صنیع‌الملک نقاشباشی قدیم و برادر میرزا محمد خان پیشخدمت و نقاشباشی حالیه حضور همایون از اوایل عمر برحسب استعداد فطری و اقتضای وراثت بتحصیل صنعت نقاشی پرداخته در چهارده سال قبل از کاشان بدارالخلافه آمد و در مدرسه مبارکه دارالفنون بتکمیل صنعت نقاشی و تحصیل زبان فرانسه و غیره پرداخته یوماً فیوماً آثار رشد و ترقی او در مراتب صنعت و هنر مشهود و در هر موقع امتحان بامتیازی از امتیازات علمیّه از نشان مس و نقره و طلا ممتاز و مخصوص گردیده تا در صنعت نقاشی بتصدیق اساتید تکمیل و فارغ‌التحصیل شد و در مبادی سنه هزار و سیصد که روزنامه شریفه شرف مبتنی بر تراجم احوال و تصاویر و اشکال طبقات اشراف و رجال بتوسط جناب اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات دولت علیه و مترجم مخصوص حضور همایونی ایجاد شد میرزا ابوتراب خان برحسب اجازت علیه ملوکانه و انتخاب جناب وزیر انطباعات اشتغال برسم و تصویر اشکال روزنامه شرف و غیره جُسته تدریجاً صنعت نقاشی باسمه و فن لیتگُرافی را چندانکه مقدور بود ترقی داده بدرجۀ کمال آورد تا مسلّم اقران شد و مشارالیه بالبنان و در طیّ این خدمت کرّاراً مورد عنایات خاصّه ملوکانه افتاده بر ثبت و حمایل و نشان سرهنگی و نشان درجۀ سیّم شیر و خورشید و خلاع متعدّده خسروانه نایل و سرافراز گردیده تا در شب سه‌شنبه نوزدهم شهر رجب‌المرجّب در سن بیست و هشت سالگی بدرُود زندگانی گفته بجوار رحمت یزدانی شتافت و از طرف قرین‌الشرف پادشاهانه دربارۀ اعقاب آنمرحوم بذل کمال مرحمت شد و خدمت نقاشی و صنعت تصویر روزنامه شرف از طرف وزارت انطباعات برحسب تصدیق میرزا محمدخان نقاشباشی بمیرزا موسی که از تربیت‌یافتگان مخصوص مدرسه مبارکه دارالفنون و مخصوصاً در این شعبه از صنعت نقاشی ماهر و مجرّب است و تالی و ثانی مرحوم میرزا ابوترابخان مرجوع شد.

برای دریافت رایگان مقاله روی گزینه‌ی خرید در زیر تصویر کلیک کنید.

پیش خرید شماره 80

ویژه‌نامه هنر شهرهای ایران (2)

120 هزار تومان

90 هزار تومان

ارسال رایگان به سراسر کشور