10

میراث، محیط، و سنّت / استفن پولکاری / تلخیص و ترجمه: مریم اطهاری

میراث: شرایطی که آدمی در آن زاده‌می‌شود.

محیط: حاصل جمع کل شرایط و عوامل مؤثر بیرونی که زندگی و رشد یک سازواره، سلوک آدمی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سنت: آنچه از گذشته به ارث می‌رسد.

فرهنگ وبستر