51

میان دو دنیا / ماریا آنتونلا پلیتزاری / مریم رمضانخانی

اتاق تاریکی را تصور کنید که منظره بیرون به‌آرامی و به صورت وارونه در آن پدیدار می‌شود. هر آن چیزی را که می‌شناسید عجیب و ژرف می‌شود و مدتی طول می‌کشد تا بفهمید درون تجسمی غرق شده‌اید که حس جدیدی از بودن در این دنیا را به شما بخشیده است. عکس‌های کوچکِ رنگی و شگفت‌انگیز لوئیجی گیری هم، باتبدیلِ معمول به غیرمعمول، چنین تأثیری دارند،اگرچه نه دقیقاً در همان جهت.