37

مکتب لایپزیگ نو / آرتور لوبوف / مهدیه کُرد

نقاشان مکتب لایپزیگ که امروز در صحنه‌های بین المللی هنر می‌درخشند، زمانی که در دهه 1990در آکادمی هنر لایپزیگ ثبت‌نام کردند، می‌خواستند هنر را به همان شیوه‌ای که سال‌های سال تدریس شده بود بیاموزند. از مدل‌های برهنه طراحی کنند، قواعد پرسپکتیو را به طور کامل به کار بندند و ترکیب بندی‌های کلاسیک را تجزیه و تحلیل کنند.