54

مکانت احمد عالی / مهران مهاجر

احمد عالی در كجای جغرافیای هنر ایران ایستاده است؟ جای‌ گاه او در تاریخ هنر ایران كجاست؟ كار احمد عالی چگونه دیروز هنر ایران را به امروز آن پیوند می‌زند؟ هنرِ عالی چه نسبتی میان عكاسی و نقاشی برقرار می‌كند؟ عكاسی عالی چه برشی از عكاسی ایران را پیش چشمان بیننده می‌گذارد؟ استمرار، نوآوری، مهارت و صناعت در كار هنری احمد عالی چه معنایی دارند؟‌ در این نوشته نمی‌خواهم به جزئیات كار احمد عالی بپردازم. تنها شاید اشاره به چند ویژگیِ عام در روندِ حرفه‌ایِ هنرمند به ما كمك كند تا به این پرسش‌ها در موقعیتِ طرح‌ شده از سوی مجله پاسخ‌هایی نسبی بدهیم.