71

موسیقی پاپ؛ چیرگی پژواک باقی در محیط/ آروین صداقت‌کیش

برای آنکه ببینیم و بدانیم سوی درست نگاه کدام است و آن نکته (یا یکی از مهم‌ترین نکته‌هایی) که دیدنش می‌ارزد در قلمرو موسیقی در چهار دهه‌ی پس از انقلاب چه بوده باید نخست از سرشت انقلاب(ها) آغاز کنیم. زیرا همان سرشت است که ما را به سوی نکته‌های پنهان رهنمون می‌شود. انقلاب‌ها همیشه به‌شکل گسست قطعی از زمینه و زمانه‌ی خویش دیده شده‌اند اما واقعیتشان چیز دیگری است. آن‌ها نقطه‌ی اوج تغییراتی هستند که مدت‌ها جریان داشته، تغییراتی که تا حد ممکن روی دادنشان به تعویق افتاده است. آن رویدادهای نادر همچون قله‌های بلند چنان از اطرافشان متمایز می‌شوند که بیننده فراموش می‌کند ببیند تا چه اندازه تداوم همان عوارض طبیعی اطرافشان هستند، یعنی بیننده اغلب کوه را می‌بیند اما رشته‌کوه از چشمش دور می‌ماند، ...