58

موسیقی به مثابه فلسفه / پیتر واتسون / سید محمد آوینی

امروزه «ستون مهره‌های» استاندارد موسیقی کلاسیک را باخ، هَندل، هایدن، موتسارت، بتهوون، شوبرت و برامس تشکیل می‌دهند ــ که همگی آلمانی هستند. این ستون مهره‌ها در آلمان در آغاز قرن نوزدهم پدید آمد و در طول این سده تداوم یافت. و در میان آهنگسازان بزرگ اين دوره، تنها هکتور برلیوز، فردریک شوپن، چایکوفسکی و وِردی آلمانی نبودند. اما تولید موسیقی فقط نیمی از کل تصویر است. همان طور که ما شکوفایی نقاشی در ایتالیای دوران رنسانس را امروزه در کنار گرایش‌های تجاری و مذهبی آن زمان درک می‌کنیم، در اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم در آلمان نيز گوش دادن به موسیقی، استفاده از موسیقی، و درک موسیقی تحت تأثیر فلسفه‌ی ایدئالیستی رایج قرار داشت. این شرایط با تصور فعلی ما از تجربه‌ی موسیقی خیلی فاصله دارد. ...