53

موزه‌شناسی جدید چیست؟ / پیتر ورگو / سیدمحمد آوینی

موزه‌شناسی چیست؟ تعریف ساده‌اش می‌تواند این باشد که موزه‌شناسی مطالعه‌ موزه‌ها، تاریخ و فلسفه‌ وجودی آنها، شیوه‌های مختلف تأسیس و توسعه‌شان در طول زمان، هدف‌ها و خط‌مشی‌های آشکار و نهفته‌شان، و نقش آموزشی، سیاسی یا اجتماعی آنهاست. از نگاهی وسیع‌تر، موزه‌شناسی می‌تواند دربردارنده‌ تنوع فوق العاده‌ مخاطبان باشد، از جمله بازدیدکننده‌ها، هنردوستان و کودکان که تلاش دست‌اندرکاران موزه به خاطر آنهاست. همچنین، موزه‌شناسی چه بسا شامل موضوعات مرتبط باشد، مانند وظایف و مسئولیت‌های حقوقی که موزه‌ها تقبل کرده اند یا به عهده‌ آنها گذاشته شده است. یا شاید حتی تأملی درباره‌ آینده‌ موزه.