53

موزه، شیء، سازمان / مهدی نصراله‌زاده

در بین کسانی که به مطالعه نظری درباره موزه و مسائل مربوط به آن می‌پردازند، شاید بتوان سوزان پیرس را هگلِ اصحاب موزه‌شناسی‌ــ یا آن‌طور که خود او ترجیح می‌دهد، موزه‌پژوهی‌ــ دانست. تلقی او از موزه به‌مثابه محل نگهداری فرهنگ مادّی و درگیری نظری او با اشیاء موزه به میانجی مفاهیم هگلی‌ـ مارکسی‌ای مانند بیگانگی و شیءوارگی، او را شایسته چنین عنوانی می‌کند.