50,000 ریال – خرید

53

موزه‌‌ی ملی: تجسد ایده‌‌ی ایران / گفت‌وگو با آریاسپ دادبه

آریاسپ دادبه: در اروپای قرن 19 با پدیدة جدیدی مواجه‌ایم که از آن به "سالن" یاد می کنند. سالن ها محل نمایش و انتخاب عمدتاً نقاشی بودند. اهمیت این رفتار نو در آن است که نشان می‌دهد در دورهاى از تجدد هنر در معرض نقد و نظر طیف گسترده‌تری از عموم مردم قرار گرفته است و آنها در انتخاب ارزش‌گذارى آثار شریك اند. حتی ساخت یادمان های شهری به تصمیم شورای شهر واگذارمی شود. به این ترتیب نیازهای تازه ای هم شکل می گیرد؛ نیاز به منابع و رِفرنس‌هایی که همه به آن رجوع كنند.