48

منظره‌ی امپراتوری / ویلیام جی. تامس میچل / صالح نجفی

مقاله‌ی «منظره‌ی امپراتوری» تصور شما از منظره‌نگاری غربی را دگرگون می‌کند! ویلیام جی. تامس میچل احتمالاً معروف‌ترین و جنجالی‌ترین متفکر معاصر در حیطه‌ی مطالعات تصویر (در شاخه‌ی آمریکایی این جریان) است. او در این مقاله مدعی است که منظره‌‌نگاری را نباید به مثابه‌ی تصویر ناب، پاک و معصوم طبیعت نگریست بلکه مطابق تز ششم او «منظره یک صورت‌بندی تاریخیِ خاص است که با امپریالیسم یا امپراتوری‌مآبی اروپایی در پیوند است». او نشان می‌دهد که چگونه منظره‌نگاری به منزله‌ی یک ژانر نقاشانه‌ی مدرن با شیوه‌ی تازه‌ای از دیدن پیوند داشت که مختص انسان غربی بود.