شماره 61

منطق مدرنیسم / ایدریئن پایپر / ابوالفضل توکلی‌شاندیز

برای درک گسترش مدرنیسم و به‌ویژه تحولات هنر معاصر در ایالات متحده در چند دهه گذشته، باید به چهار ویژگی به‌هم‌پیوسته‌ی هنر قومیت‌های اروپایی که در این زمینه اهمیت بسیاری دارند توجه نمود: (1) منش تخصیص‌گر یا ازآنِ‌خودکننده‌ی آن، (2) فرمالیسم آن، (3) خودآگاهی آن، و (4) تعهد آن به محتوای اجتماعی. این چهار ویژگی، پیوستگی مفهومی و راهبردی نیرومندی را میان تاریخ هنر اروپا ـ به‌ویژه مدرنیسم ـ و تحولات اخیر در آن بخش از هنر آمریکا که موضوعش صراحتاً سیاسی است، پدید می‌آورد. ...