>> شماره 57

منصور قندریز / علیرضا رضایی‌اقدم

سه یادداشت درباره‌ی سه نقاشی از منصور قندریز