14

مناظر دستکاری شده / پیتر سی. بانِل / امید نیک‌فرجام

یکی از مفاهیم مربوط به عکاسی و روند تکوین عکس که درک و به رسمیت شناختنش بیش از دیگر مفاهیم به طول انجامیده آفرینش عامدانه است. در آغاز این قرن [قرن بیستم] نظریه پردازان به پیوند درونی عمل عکاسی، مسئولیتی که به واسطه‌ی عکس‌ها بر دوش عکاسان می‌افتد، با حس جسمانی خود عکس‌ها اشاره کردند.از آن پس این اصول به بنیان عکاسی مدرن تبدیل شدند. ...