28

مناظر در معرض خطر / کنت بیکر / علی اتحاد

رویارویی زیبایی‌شناسی و آگاهی در هیچ جای تاریخ هنر معاصر همانند عکاسی نبوده است. آثار ادوارد برتینسکی با بهره‌جویی از همین ویژگی، توان مواجهه‌ی بی‌باکانه با این حقیقت را به هنرمند می‌دهند. در بسیاری موارد ما زیبایی و معنای تصاویر را در تعارض باهم می‌یابیم. و تنها عکاسی تبلیغات و محصولات است که این دو را - البته به صورت ظاهری - باهم آشتی می‌دهد. ...