78

منابع

منابع مطالب

1.اعتمادالسلطنه، محمد حسنخان، «ترویج علم و عمل عکس»، کتاب الماثر‌الاثار، 1267. از کتاب: ذکا، یحیی. (1376). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

2.محمد حسن، «میرزا ابوتراب خان سرهنگ نقاش مخصوص»، شرف‌، شماره‌ی 75، 1268. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

3.کرمانی، میرزاآقا خان، «هنر و فن شعر و نویسندگی»، قبل از 1275. از کتاب‌: آدمیت، فریدون (1357). اندیشه‌های میرزا آقاخان کرمانی، انتشارات پیام.

4.عبدالله میرزا عکاس مخصوص، «مقاله‌ی نواب عبدالله میرزا عکاس مخصوص»، تربیت، به صورت پاورقی در شماره‌های 10 - 11 - 12 - 13 - 16، 1275. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

5.علی محمد، «اکسپوزیسیون‌ـ‌ فراموشخانه»، پرورش، شماره‌ی 11، 1279. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

6.اعتماد‌السلطنه، محمد باقر، «جناب جلالتمآب کمال‌الملک نقاشباشی مخصوص حضور همایون»، شرافت، شماره‌ی 60، 1280. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

7.موسیو پاپاریان دواساز، «ما چگونه می‌‌بینیم»، مقدمة چاپ اول و دوم کتاب صنعت عکاسی، 1294. از کتاب: ذکا، یحیی. (1376). تاریخ عکاسی و عکاسان پیشگام در ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول.

8.طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم، «صنایع مستظرفة کنونی»، 1302. از کتاب: طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم (1923). سرآمدان هنر (بخشی از دیباچه)، چاپخانه‌ی ایرانشهر، برلین.

9.طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم، «نقاشی»، 1302. از کتاب: طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم (1923). سرآمدان هنر، چاپخانه‌ی ایرانشهر، برلین.

10.طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم، «تجددی که بهزاد در فن نقاشی به وجود آورده است»، 1302. از کتاب: طاهرزاده بهزاد تبریزی، کریم (1923). سرآمدان هنر، چاپخانه‌ی ایرانشهر، برلین.

11.کاظم‌زاده ایرانشهر، ح. «روح صنعت ایرانی در نمایشگاه صنایع اسلامبول»، ایرانشهر، شماره‌ی 3، 1302. از سایت پرتال جامع علوم انسانی.

12.وزیری، حسنعلی‌خان، «گزارش تأسیس موزه»، 1313. از کتاب: یادنامه‌ی حسنعلی وزیری، به کوشش محمدحسن حامدی، نشر پیکره، چاپ نخست، 1396.

13.فروغی، محمد علی، «موزه چیست و برای چیست؟»، 1317. از کتاب: ذکاءالملک، محمد علی (1384). مقالات فروغی، جلد دوم، چاپ دوم، انتشارات توس.

14.ناخدا، فریدون (بزرگ علوی)، «هنر و ماتریالیسم»، دنیا ، شماره‌ی 6، اول تیر 1313. از کتاب: مؤمنی، باقر (1385). دنیای ارانی، انتشارت خجسته، چاپ دوم.

15.ارانی، تقی، «تاریخ‌سازی در هنر»، دنیا، شماره‌ی 7، 1313. از کتاب: آثار و مقالات دکتر تقی ارانی، نشر طلوع، چاپ دوم، 1357.

16.«چند اطلاع مفید (نمایشگاه نقاشی‌های درویش)»، دنیا ، شماره‌ی 5، خرداد 1313، از کتاب: مؤمنی، باقر (1385). دنیای ارانی، انتشارت خجسته، چاپ دوم.

17.رضازاده شفق، «معنی و اهمیت صنایع ظریفه»، نامه هنر، سال اول، شماره‌ی 2، اردیبهشت 1316. کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران.

18.جرجانی، رضا. «نمایشگاه هنرهای زیبای ایران»، سخن، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 1، فروردین 1325. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

19.سیاح، فاطمه، «نظری به نمایشگاه هنرهای زیبای ایران»، پیام نو، دوره‌ی دوم، شماره‌ی 10 و 11، مرداد 1325. کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران.

20.مهندس کیانوری، «قسمت معماری نمایشگاه هنرهای زیبا»، پیام نو، دوره‌ی دوم، شماره‌ی 10 و 11، مرداد 1325. کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران.

21.یارشاطر، احسان، «نمایشگا‌های بهار»، سخن، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی 5، اردیبهشت 1333. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

22.وزیری، حسنعلی خان، «کشف پرسپکتیو علمی»، مهر ایران، 29 بهمن 1324. از کتاب: یادنامه‌ی حسنعلی وزیری، به کوشش محمدحسن حامدی، نشر پیکره، چاپ نخست 1396.

23.زندنیا، شاپور، «درباره‌ی هنر»، جام‌جم، شماره‌ی 1، فروردین 1328. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

24.اتل خانلری، پرویز، «تقلید یا ابتکار»، سخن، دوره‌ی ششم، شماره‌ی 12، بهمن 1334. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

25.همایون، داریوش، «هنر ملی»، جام‌جم، شماره‌ی 2، اردیبهشت 1328. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

26.شیروانی، حسن، «شناخت نوی»، خروس جنگی، دوره‌ی2، شماره‌ی 1، اردیبهشت 1330، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

27.ضیاپور، جلیل، «نقاشی»، خروس جنگی، دوره‌ی 1، شماره‌ی 1، 1328. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

28.یارشاطر، احسان، «مقدمه‌ی بینال تهران»، از کاتالوگ بینال تهران ـ دوره‌ی اول.

29.«نامه محصص به سپهری»، 1336، از کتاب جای پای دوست (نامه‌های دوستان سهراب سپهری)، گردآوری پریدخت سپهری، نشر ذهن‌آویز، 1387.

30.سلحشور، کوروش، «سخنی درباره‌ی بینال تهران»، صدف، شماره‌ی 8، خرداد 1337. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

31.حاج سیدجوادی، علی‌اصغر، «هنر انحطاط یا انحطاط هنری»، اندیشه و هنر، دوره‌ی سوم، شماره‌ی 6، 1338. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

32.دانشور، سیمین، «درباره‌ی رنگ محل»، نقش و نگار، شماره‌ی 7، 1339. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

33.ذکا، سیروس، «نگاهی به سومین بینال تهران»، سخن، دوره‌ی سیزدهم، شماره‌ی 1، اردیبهشت 1341. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

34.وزیری مقدم، محسن، «نامه به سخن»، سخن، دوره‌ی چهاردهم، شماره‌ی 3، شهریور 1342. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

35.دریابندری، نجف، «درباره‌ی رونق ملال‌انگیز نقاشی مدرن»، کتاب هفته، شماره‌ی 94، مهرماه 1342. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

36.ذکا، سیروس، «بی‌ینال چهارم تهران»، سخن، دوره‌ی چهاردهم، شماره‌ی 8 و 9، اردیبهشت و خرداد 1343. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

37.آشوری، داریوش، «مشکل هنرمند امروز»، آرش، دوره‌ی دوم، شماره‌ی 3، آبان 1344. آرشیو سایت نورمگز.

38.شایگان، داریوش، «فضای مثالی در هنر ایران»، 1352. از کتاب: شایگان، داریوش (1380). بت‌های ذهنی و خاطره‌ی ازلی، امیر کبیر، چاپ چهارم.

39.امامی، کریم، «سلطه سقاخانه»، کیهان اینترنشنال، 1343. از کتاب: امامی، کریم (1395). گال...گال... گالری! (مروری بر رویدادهای هنر تجسمی ایران دهه‌ی 1340)؛ گردآوری گلی امامی؛ ترجمه مهران مهاجر، چاپ اول، انتشارات نیلوفر.

40.آغداشلو، آیدین، «اولین نمایشگاه تالار ایران»، اندیشه و هنر، دوره‌ی پنجم، شماره‌ی چهارم، 1343. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

41.«گفت و شنودی با محصص»، آرش، دوره‌ی دوم، شماره‌ی 2، آبان 1343. آرشیو سایت نورمگز.

42.امامی، کریم، «هنر تناولی «پاپ»تر می‌شود»، کیهان اینترنشنال، 1344. از کتاب: امامی، کریم (1395). گال...گال... گالری! (مروری بر رویدادهای هنر تجسمی ایران دهه‌ی 1340)؛ گردآوری گلی امامی؛ ترجمه مهران مهاجر، چاپ اول، انتشارات نیلوفر.

43.«نقاشی قهوه‌خانه»، فردوسی، شماره 829، 1346. آرشیو شخصی.

44.آل احمد، جلال، ««الخاص» نقاش «وضعیت» آشوری»، انتقاد کتاب، دوره‌ی 3 ، شماره‌ی 7، 1345. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

45.پاکباز، روئین، «مدخل مجله فصلی در هنر (4مدخل)»، فصلی در هنر، مدخل‌های شماره‌ی 1 تا 4، 1349. آرشیو شخصی روئین پاکباز.

46.پاکباز، روئین، «بیانیه گروه نقاشان تالار قندریز»، بررسی، شماره‌ی 6 و 7، اردیبهشت 1348. آرشیو شخصی روئین پاکباز.

47.پاکباز، روئین، «بررسی نمایشگاه گروه نقاشان تالار قندریز»، بررسی، شماره‌ی 6 و 7، اردیبهشت 1348. آرشیو شخصی روئین پاکباز.

48.موسوی خامنه، ح. «نقدی بر نمایشگاه بروجنی»، بررسی، شماره‌ی 3، 1347. آرشیو شخصی روئین پاکباز.

49.ملکی، فرشید، «مشکلی از مشکلات امروز»، بررسی، شماره‌ی 2، 1347. آرشیو شخصی روئین پاکباز.

50.قندریز، منصور، «نامه‌ای از قندریز»، بررسی، شماره‌ی 3، 1347. آرشیو شخصی روئین پاکباز.

51.حاتم، بهزاد، «زبان بیمار گرافیک ایران»، رودکی، شماره‌ی 34 و 35، مرداد و شهریور 1353. کتابخانه مرکزی‌ دانشگاه تهران.

52.شفاییه، هادی، «عکس، شاهد زمان»، هنر و مردم، شماره‌ی 124 و 125، بهمن و اسفند 1351. آرشیو پرتال جامع علوم انسانی.

53.«برخوردی با دنیای خارج، برای بهتر شناختن خود»/ نمایشگاه نقاشان ایرانی در «بال» در گفتگویی با «فیروز شیروانلو»، تماشا ، سال ششم، شماره‌ی 272، مرداد 1355، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

54.«نقاشی یعنی تقلید زیبایی‌های طبیعت»/ گفت‌و‌گوی کاوه رستگار با استاد حسین شیخ، رودکی، شماره‌ی 37 و 38، آبان و آذر 1353. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

55.وزیری مقدم، محسن، «کمال الملک و پیروان او»، رودکی، شماره‌ی 37 و 38، آبان و آذر 1353، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

56.حاتم، بهزاد، «تعریف از مارکو و ممیز»، رودکی، شماره‌ی 43، اردیبهشت 1354، کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

57.صوراسرافیل، بهروز، «نقاشی کمیتِفریبا»، فرهنگ و زندگی، شماره‌ی 10، 1351، آرشیو پرتال جامع علوم انسانی.

58.رهنما، فریدون، ««اژدرهای نفس ما» در چشم اردشیر محصص»، نگین، شماره‌ی 71، فروردین 1350، آرشیو سایت نورمگز.

59.شاملو، احمد، «کفن به دست و شمشیر در دست»، کیهان، 6 خرداد 1350. آرشیو شخصی.

60.ستاری، جلال، «حسین کاظمی»، فرهنگ و زندگی، شماره‌ی 4 و 5، اردیبهشت 1350. سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران.

61.مجابی، جواد، «ارکستری از حرکت، خط و رنگ (یادداشتی درباره‌ی نمایشگاه فرامرز پیل‌آرام)»، اطلاعات، 24 بهمن 1356. از کتاب: مجابی، جواد (1392). سرآمدان هنر، چاپ اول، انتشارات به‌نگار.

62.صابری، فیروزه، «نگاه به امروز و فردا»، رودکی، شماره‌ی 72، آبان 1356. کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران.

مقدمه

- صدرهاشمی، محمد (1363). تاریخ جرائد و مطبوعات ایران (جلد 1 تا 4)، چاپ دوم، انتشارات کمال.

- جسیم، اسماعیل (1391). تاریخ روزنامه‌نگاری در ایران (جلد اول)، چاپ اول، انتشارات علمی.

مدخل‌ها

- قلی‌پور، علی (1398). پرورش ذوق عامه در عصر پهلوی، چاپ چهارم، چاپ و نشر نظر.

- نبوی، نگین (1397). روشنفکران و دولت در ایران، ترجمه‌ی حسن فشارکی، چاپ اول، نشر شیرازه.

- مجموعه قوانین و مقررات وزارت فرهنگ و هنر، تهران: وزارت فرهنگ و هنر، 1357.

- علوی، بزرگ، «خانلری فرهنگی و خانلری سیاسی»، دنیای سخن، شماره‌ی 34، مهر 1369.

- ثقفی، مراد. «شهر و عرضه اجتماعی هنر (نگاهی به تجربه تالار قندریز)»، گفتگو، شماره‌ی 13، پاییز 1375.