60

ملت به مثابه‌ی جام مقدس روشنفکران: اصل استعلایی رمانتیسم / برنهارد گیزن / نغمه یزدان‌پناه

[مکتب رمانتیسم با پی‌گیری ایده‌ی فردیت مطلق و تام با این مشکل مواجه می‌شود که فردیت رادیکال فرد، برقراری ارتباط را ناممکن می‌سازد. یکی از راه‌حل‌هایی که تفکر رمانتیک در اختیار داشت] مبتنی بر برگردان ایده‌ی فردیت در قالب مفاهیم جمعی، به ویژه مفهوم ملت بود. به این صورت، ملت به عنوان سوژه‌‌ای جمعی با تفردی بی‌بدیل متجلی می‌شد، و در درون اين سوژهْ امکان برقراری ارتباط با ارجاع به این مفاهیم هویت و فردیت وجود داشت. به این ترتیب امكان آن فراهم می‌شد كه‌ فردیت و ارتباط را به وسیله‌ی مفهوم جمعی ملت به یکدیگر پیوند داد. ...