4

ملاحظاتی در باب نقاشی / لوسین فروید / ثمیلا امیرابراهیمی

هدف من در نقاشی آن است که حواس را بیدار کنم و به حرکت بیندازم. رسیدن به این هدف بستگی به آن دارد که هنرمند با چه "شدتی" موضوع یا مدل انتخابی خود را درک و احساس می‌کند. به همین دلیل نقاشی تنها هنری است که در آن استعدادهای شهودی هنرمند بیشتر از دانش و هوش واقعی او به دردش می‌خورد. آنچه نقاش، درونی‌ترین احساسات خود را دربارۀ آنچه برایش اهمیت دارد آشکار می‌کند.