37

ملاحظاتی درباره‌ی نوشته‌ی خوزه مِرکیور / مهدی نصراله‌زاده

«نظریه پساساختارگرا هنر مدرنِ اندیشه است.»

این جمله را نیز نویسنده گزیده‌مقاله بالا، آنجا که نظریه پساساختارگرا را در جای دیگری از کتاب با مدرنیسم هنری مقایسه می‌کند، نوشته است‌ــ جمله‌ای که ترجمه آزادترش می‌تواند این باشد: نظریه پساساختارگرا مابه‌ازای هنر مدرن در ساحت اندیشه است. و اصلاً مضمون اصلی آشکار و نهان کل کتاب مِرکیور، یا دست‌کم فصل پنجم آن که به گذر از ساختارگرایی به پساساختارگرایی می‌پردازد، استحاله زیبایی‌شناسی در نظریه‌پردازی جدید است که در قالب بررسی و نقد مفهوم «زیبایی‌باوری» و تأثیر زیبایی‌باوریِ نیچه‌ای بر کل جریان «نظریه» بسط داده می‌شود.