58

مقدمه‌ای بر رمانتیسم در نقاشی آلمان / ویلیام وان / مهدیه کرد

رمانتیسم در آلمان به عنوان جنبشی ادبی و فلسفی آغاز شد اما به سرعت به هنرهای تجسمی بسط پیدا كرد و در این حوزه تأثیرات گونه‌گونی داشت. در این مطلب ما این تاثیرات متفاوت را ذیل چند بخش دسته‌بندی كرده ایم. مورد نخست طبیعت است. علاقه نوظهور به دنیای طبیعی به عنوان منبعِ روشنگری روحی و احساسی موجب پیدایش تحول عمیقی در نقاشی منظره شد. مورد دوم انسان است. به واسطه جنبش طوفان و تلاطم كه پیشتر در آلمان به وجود آمده بود آشنایی با فشارهای غریزی كه بر رفتار آدمی تأثیر می گذارند وجود داشت، این آشنایی در دوران رمانتیك با كنكاش در جنبه های شهودی انسان ادامه یافت. ...