19

مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی آموزش «دیزاین» در گرافیک ایران / مهدی سیفی

دیگر زمان آن نیست که به جملاتی از قبیل «گرافیک ایران ضعیف است» برای کمک به تعالی فضای گرافیک کشور و یا اثبات حساسیت و دلسوزی خودمان اکتفا کنیم. اکنن زمان بررسی موردی، دقیق و استاندارد است. این مقاله می‌کوشد به مواردی از کاستی‌های آموزش دیزاین در حوزه‌ی گرافیک بپردازد.