مقالات نظری پرونده‌ی «ایده‌ی پرتره»

این بسته شامل:

- PDF مقالاتی درباره‌ی لوسین فروید از شماره‌ی 3 فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند و آثار منتخب او

- PDF مقالاتی درباره‌ی الیس نیل از شماره‌ی 17 فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند و آثار منتخب او

- PDF مقالات پرونده‌ی ایده‌ی پرتره از شماره‌ی 44 فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند

- PDF مقالات پرونده‌ای درباره‌ی سلف‌پرتره و آثار فریدون غفاری از شماره‌ی 49 فصلنامه‌ی حرفه: هنرمند